ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ DỊCH VỤ/ GENERAL TERMS OF SERVICE – BDM Tax Law – Luật sư & Thuế

ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ DỊCH VỤ/ GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Ngày ban hành/ Dated: 10/01/2024

Điều khoản chung về dịch vụ của Công ty Luật TNHH BDM và Công ty TNHH BDM Tax (sau đây gọi tắt là “BDM”) là một phần không thể tách rời của các bản Hợp đồng dịch vụ của BDM. Điều khoản chung về dịch vụ này được áp dụng cho toàn bộ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ của BDM và áp dụng trên toàn bộ Khách hàng có giao dịch với BDM.

The General Terms of Service of BDM Law Co.,Ltd and BDM Tax LLC (hereinafter referred to as “BDM”) are an integral part of BDM’s service contracts. These General Terms of Service apply to all product and service provision activities of BDM and apply to all Client who have transactions with BDM.

 1. Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng/ Rights and Obligations of the Client:
 • Cung cấp cho BDM đầy đủ các thông tin, tài liệu hỗ trợ, và ký kết bất cứ hợp đồng và tài liệu nào theo yêu cầu và hướng dẫn của BDM và đối tác của BDM nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng này.

Provide BDM with sufficient information, supporting documents, and execute any contracts and documents as requested and guided by BDM and its partners for the purpose of implementing this contract.

 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho BDM.

Assume full legal responsibility for the truthfulness, accuracy, and content of the information and documents provided to BDM.

 • Thanh toán cho BDM phí dịch vụ đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất.

Pay BDM the full service fees, on time, and through the agreed-upon method.

 • Phối hợp kịp thời với BDM trong việc tiến hành công việc.

Cooperate timely with BDM in carrying out the work.

 • Yêu cầu BDM thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về BDM theo quy định tại Hợp đồng này.

Request BDM to fulfill its obligations under this contract correctly and completely.

 • Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi BDM không thực hiện đúng hoặc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về BDM.

Have the right to unilaterally terminate the contract if BDM fails to perform or fully perform its obligations.

 1. Quyền và Nghĩa vụ của BDM/ Rights and Obligations of BDM:
 • Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết, theo phương thức thực hiện và thời hạn thực hiện đã được thoả thuận.

Fulfill the committed advisory contents, according to the agreed-upon methods and timelines.

 • Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Khách hàng phí dịch vụ.

Receive sufficient and timely payment of service fees from the Client.

 • Thường xuyên cập nhật cho khách hàng tiến trình thực hiện công việc và tình trạng hồ sơ.

Regularly update the Client on the progress of work and file status.

 • Yêu cầu Khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Khách hàng.

Request the Client to fulfill its obligations correctly and completely.

 • Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dịch vụ nêu trên, nếu có sự thay đổi về Pháp luật dẫn đến việc BDM không thể thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, BDM ngay lập tức bằng mọi nỗ lực của mình đưa ra phương án khắc phục, thực hiện biện pháp khắc phục sau khi được sự đồng ý của Khách hàng. Trong trường hợp đã sử dụng tất cả các phương án khắc phục nhưng vẫn không thể thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, đây sẽ được xem là trường hợp bất khả kháng, BDM sẽ tính phí dựa trên khối lượng và phạm vi công việc đã thực hiện.

In addition, during the provision of the aforementioned services, if changes in the law prevent BDM from fulfilling contractual obligations, BDM will immediately propose a remedy, implement corrective measures after obtaining the Client’s consent. In cases where all corrective measures have been used but the contractual obligations cannot be fulfilled, it will be considered a force majeure situation, and BDM will charge fees based on the volume and scope of work performed.

 • Nếu dịch vụ đã được triển khai mà không thể được tiếp tục thực hiện do lỗi hoặc yêu cầu của Khách hàng hoặc quyết định của cơ quan nhà nước hoặc quyết định của Tòa án/Trọng tài có thẩm quyền thì BDM được coi là đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Trong trường hợp này, BDM sẽ tính phí dựa trên khối lượng và phạm vi công việc đã thực hiện.

If the service has been initiated but cannot continue due to errors or requests from the Client, or decisions of state agencies, or decisions of the court/arbitration with jurisdiction, BDM is considered to have fulfilled its obligations. In this case, BDM will charge fees based on the volume and scope of work performed.

 1. Bảo vệ dữ liệu cá nhân/ Personal Data Protection:
 • BDM thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân về Khách Hàng và những người liên quan trực tiếp (ví dụ: nhân viên và/hoặc người đại diện) theo pháp luật để bảo vệ dữ liệu cá nhân, để thực hiện Hợp Đồng, phục vụ quá trình thanh toán và kế toán, phục vụ hệ thống thông tin nội bộ, quản lý quan hệ khách hàng, nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và cho các mục đích truyền thông.

BDM collects, stores, uses and processes personal data about the Client and the persons directly related to it (e.g. employees and/or representatives) in accordance with laws applicable to protection of personal data for, amongst others, the purposes of performing the Agreement, administering billing and accounting systems, maintaining its internal information systems, managing client relationships, complying with its legal obligations and for marketing purposes.

 • Với mục đích hoàn thành công việc của Khách Hàng, BDM sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng và những người liên quan trực tiếp (ví dụ: nhân viên và/hoặc người đại diện) theo luật pháp và quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Khách Hàng phải thông báo cho BDM về các biện pháp bảo mật riêng biệt mà Khách Hàng yêu cầu để bảo vệ các dữ liệu cá nhân đang được xử lý.

For the purposes of fulfilment of the Client’s assignment, BDM will process the personal data of the Client and the persons directly related to it (e.g. employees and/or representatives) in the capacity as a personal data processor in accordance with laws and regulations governing personal data protection. The Client must inform BDM on security measures it requires for the protection of personal data processing.

 • Nếu Khách Hàng không thông báo cho BDM về các biện pháp bảo mật riêng biệt như nêu trên thì Khách Hàng đồng ý rằng các biện pháp bảo mật mà BDM thực hiện sẽ được xem là phù hợp với các yêu cầu của Khách Hàng và luật áp dụng.

If the Client has not separately informed BDM on such security measures, the Client hereby agrees that the security measures taken by BDM correspond to the requirements of the Client and applicable law.

 • Nếu xét thấy cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ pháp lý, BDM có thể xử lý dữ liệu cá nhân của người khác hoặc Khách Hàng có được trên cơ sở Hợp Đồng hoặc theo luật, bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm, mà không cần sự đồng ý của những người đó.

If necessary for the provision of legal services, BDM may process the personal data of another person or the Client, obtained through the Argreement or as permitted by law, including sensitive personal data, without the consent of those persons.

 • BDM có thể chuyển các thông tin được đề cập ở trên về Khách Hàng và những người liên quan trực tiếp (ví dụ: nhân viên và/hoặc người đại diện) cho các bên thứ ba mà thông tin đó là cần thiết cho họ để thực hiện công việc của Khách hàng (ví dụ như các đơn vị tư vấn nước ngoài mà Khách Hàng có thể yêu cầu BDM tham gia, hoặc cung cấp cho bên mà công việc của Khách Hàng có thể được chuyển giao, v.v.) đủ cần thiết để đạt được mục đích này.

BDM may transfer the above referred to information about the Client and the persons directly related to it (e.g. employees and/or representatives) to third parties where such information is needed for the performance of the Client’s assignment (e. g. to foreign counsel which the Client may ask BDM to engage or to which the Client’s assignment may be transferred, etc.), as much as it is needed to achieve this purpose

 1. Tài sản sở hữu trí tuệ, bảo mật/ Intellectual Property, Security:
 • Quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các sản phẩm làm việc được tạo ra trong quá trình thực hiện công việc bởi BDM sẽ thuộc về BDM. Tuy nhiên, Khách Hàng có quyền sử dụng sản phẩm làm việc đó cho các các mục đích thuộc phạm vi của Hợp Đồng.

Copyright and other intellectual property rights in all work product generated in the course of the assignments by BDM belong to BDM. However, the Client has the right to use such work product for the purposes for which they are provided under the Agreement. 

 • BDM cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin bao gồm (i) các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng, (ii) các thông tin được Khách hàng cung cấp cho BDM hoặc BDM biết được trong quá trình thực hiện Hợp Đồng bằng bất kỳ hình thức nào theo các quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư. BDM không tiết lộ, sao chép hoặc cho phép bất kỳ một bên thứ ba nào sử dụng những thông tin này, ngoại trừ được sự đồng ý bằng văn bản của Khách hàng.

BDM commits to securing all information, including (i) the terms and conditions of the Agreement, (ii) information provided by the Customer to BDM, or information known to BDM during the execution of the Agreement in any form, following the professional ethics rules of lawyers. BDM will not disclose, copy, or allow any third party to use this information, except with the written consent of the Client.

 • BDM được phép dùng tên công ty và logo công ty của Khách hàng trong truyền thông và ấn bản để làm tham chiếu đến các khách hàng tiềm năng khác, bao gồm cả việc giới thiệu đến các khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Giới hạn: không tiết lộ nội dung các công việc cụ thể.

BDM is permitted to use the Client’s company name and logo in communications and publications as a reference to other potential clients, including both current and potential clients. Limitation: no disclosure of specific job details.

 1. Giới hạn trách nhiệm/ Limitation of Liability:
 • BDM chịu trách nhiệm về thiệt hại tài sản trực tiếp gây ra cho Khách Hàng do việc cung cấp các dịch vụ pháp lý tối đa tương đương với phí tư vấn đã trả bởi Khách Hàng cho các dịch vụ pháp lý. BDM không chịu trách nhiệm về tổn thất lợi nhuận hoặc thiệt hại phi thương mại. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, nếu Khách Hàng đã được tư vấn bởi một đơn vị tư vấn khác ngoài BDM trong cùng một vấn đề, thì trách nhiệm của BDM sẽ được giới hạn tương ứng với phần thiệt hại được chia theo tỷ lệ.

BDM is liable for direct proprietary damage wrongfully caused to the Client through provision of legal services up to the amount of consultancy fees paid by the Client for legal services. BDM is not liable for loss of profit or nonproprietary damage. Without limiting the generality of the foregoing, if the Client has been advised by an advisor other than BDM in the same matter, the liability of BDM is always also limited to its pro rata share of the total damages.

 • Trách nhiệm của BDM đối với Khách Hàng sẽ được giảm bớt do bồi thường bảo hiểm hoặc bồi thường thiệt hại mà Khách Hàng nhận được theo bất kỳ thỏa thuận bảo hiểm nào hoặc theo bất kỳ thỏa thuận nào khác, trừ khi điều này là trái với thỏa thuận của Khách Hàng với công ty bảo hiểm hoặc bên thứ ba hoặc làm hạn chế quyền của Khách Hàng đối với công ty bảo hiểm hoặc bên thứ ba.

The liability of BDM to the Client will be reduced by insurance indemnities or compensation for damage received by the Client under any insurance agreement or under any other agreement, unless it is contrary to the Client’s agreement with the insurer or third party or the Client’s rights against the insurer or third party are thereby restricted.

 • BDM có quyền giới hạn trách nhiệm của mình ở mức thấp hơn mức đã nêu ở trên tùy theo thỏa thuận với Khách Hàng, tùy thuộc vào bản chất của toàn bộ hoặc một phần công việc cụ thể.

BDM reserves the right to limit its liability to a lower amount than stated above subject to agreement with the Client, depending on the nature of a particular assignment or part thereof.

 • BDM không chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra bởi sự tư vấn hoặc tài liệu được cung cấp cho Khách Hàng nếu chúng được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích ban đầu được chuẩn bị hoặc được thông báo.

BDM is not liable for damage caused by advice or documents provided to the Client if they are used for any other purpose than that for which they were originally prepared or informed.

 • BDM chỉ chịu trách nhiệm đối với bên tham gia Hợp Đồng với BDM và sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với thiệt hại có thể gây ra cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

BDM is liable only to the party who entered into the Agreement with BDM and will not accept liability for damage that may be caused to any third person.

 • BDM không chịu trách nhiệm đối với các dịch vụ được cung cấp bởi đơn vị tư vấn khác (bao gồm các công ty luật khác) bất kể liệu nhà tư vấn đó đã tham gia theo đề xuất của chính BDM hay của Khách Hàng, với điều kiện Khách Hàng đã được thông báo về việc có sự tham gia của đơn vị tư vấn bên ngoài.

BDM does not assume liability for services provided by external counsel (including other law firms) irrespective of whether the other counsel was engaged on the initiative of BDM itself or of the Client, provided that the Client has been informed about engaging such external counsel.

 • Nếu pháp luật quy định trách nhiệm của luật sư hoặc của bất kỳ nhân viên nào làm việc cho BDM hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ thông qua BDM, các giới hạn trách nhiệm được nêu ở trên cũng áp dụng cho những người nêu trên trong phạm vi mà pháp luật cho phép.

If the law prescribes the liability of the attorneys or of any employees working for BDM or individuals providing services via BDM, the limitations of liability set out above also apply to those persons to the extent permitted by law.

 1. Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp/ Governing Law and Dispute Resolution:
 • Hợp đồng này được lập, điều chỉnh và giải thích theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến hiệu lực, giải thích hoặc thực hiện Hợp đồng này, Các bên trước hết sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp này bằng phương thức thương lượng thiện chí, trước khi đưa vụ việc lên Toà án có thẩm quyền của Việt Nam.

This contract is established, governed, and interpreted according to the laws of Vietnam. In case of disputes arising from or related to the validity, interpretation, or execution of this contract, the parties shall first attempt to resolve the dispute through good-faith negotiation before bringing the matter to the competent court of Vietnam.

 • Nếu một hoặc một số quy định của Hợp đồng này là vô hiệu hoặc không thể áp dụng, hiệu lực và sự bắt buộc của các quy định còn lại của Hợp đồng này sẽ không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp đó quy định vô hiệu hoặc không thể áp dụng sẽ được thay thế bởi quy định khác có thể phản ảnh gần nhất ý tưởng thương mại của Các bên so với quy định bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện được.

If any provision or provisions of this contract are void or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions shall not be affected. In such a case, the void or unenforceable provision shall be replaced by another provision that most closely reflects the commercial intent of the parties, subject to the laws of Vietnam.

 1. Bất khả kháng/ Force Majeure:
 • Trong thời gian thực hiện Hợp Đồng này, những sự kiện sau được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, dịch bệnh, covid-19, sự thay đổi của chính sách, pháp luật, ngăn cấm của cơ quan nhà nước, hay tai nạn, sự cố an ninh mạng, sự cố mạng kết nối trong phạm vi quốc gia hoặc toàn cầu hoặc các sự kiện khách quan khác hoặc quyết định của tổ chức, cơ quan nhà nước với điều kiện: sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng này.

During the performance of this Contract, the following events shall be considered Force Majeure Events: Floods, earthquakes, war, fire, epidemics, COVID-19, changes in policies, legal regulations, prohibitions by state authorities, or accidents, cybersecurity incidents, network failures within the national or global scope, or other objective events or decisions of organizations, state agencies under the condition that such events are entirely beyond reasonable control or not due to errors or negligence of the affected Party, despite applying all necessary measures within the capability to prevent, overcome, or mitigate damages, resulting in delays or interruptions, hindering the fulfillment of obligations under this Contract.

 • Trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ hay không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, nhưng phải thông báo cho Bên còn lại về sự kiện Bất khả kháng ngay khi có thể.

In the event of a Force Majeure Event, the affected Party shall not be responsible for any delays or non-performance of its obligations under this Contract, but must notify the other Party of the Force Majeure event as soon as possible.

 1. Chấm dứt hợp đồng/ Termination of the Contract:
 • Khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ trong Hợp đồng dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi một văn bản thông báo chấm dứt đến BDM. Việc đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ từ phía Khách hàng sẽ không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng đối với những khoản phí chưa thanh toán cũng như các khoản chi hộ phát sinh từ quá trình thực hiện dịch vụ cho Khách hàng, bất kể thời điểm trước hay sau khi có thông báo chấm dứt.

The Client has the right to unilaterally terminate the use of services under this service contract at any time by sending a written termination notice to BDM. The unilateral termination of service usage by the Client will not affect the Client’s obligation to pay any unpaid fees and additional expenses arising from the service provision process, regardless of whether the notice is given before or after the termination notice.

 • BDM có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:

BDM has the right to terminate the provision of services in the following cases:

 • Khách Hàng đưa ra yêu cầu vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc các quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam;

The Client requests a violation of Vietnamese law or the professional ethics rules of the Vietnam Bar Federation.

 • Khách hàng không thanh toán phí căn cứ vào thông báo phí và sau khi có văn bản báo phí lần thứ hai được BDM gửi cho Khách hàng;

The Client does not pay fees based on the fee notice, and after receiving the second fee notice sent by BDM.

 • Khách hàng không tuân thủ các điều khoản của Hợp đồng dịch vụ này, cung cấp thông tin sai, hoặc không kịp thời cung cấp các chỉ thị, hoặc không trả lời các thư tín liên lạc khi được yêu cầu; hoặc
 • The Client does not comply with the terms of this service contract, provides false information, or fails to timely provide instructions, or does not respond to communications when required; or
 • BDM có những căn cứ để nhận định rằng (i) sự tin tưởng và tin cậy lẫn nhau cần phải có cho mối quan hệ hợp tác giữa Khách hàng và BDM đã không còn tồn tại; hoặc (ii) phát sinh xung đột về lợi ích.

BDM has grounds to believe that (i) the mutual trust and confidence necessary for the cooperative relationship between the Client and BDM no longer exist; or (ii) a conflict of interest arises.

 • BDM gặp một sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Hợp đồng này.

BDM encounters a force majeure event as stipulated in this Agreement.

 • Trong trường hợp Khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ này, BDM sẽ hoàn trả tất cả hồ sơ tài liệu đang quản lý hoặc lưu giữ sau khi Khách hàng thanh toán đầy đủ: (i.) các khoản phí còn tồn đọng cho phần công việc đã được BDM thực hiện và (ii.) các khoản BDM đã chi hộ Khách hàng.

In case the Client unilaterally terminates this service contract, BDM will return all managed or stored documents after the Client has fully paid: (i.) the outstanding fees for the work that BDM has performed and (ii.) the amounts that BDM has paid on behalf of the Client.

 • Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

This contract will terminate in the following cases:

 • Các bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng này bằng văn bản;

The parties agree to terminate this contract in writing.

 • BDM đã hoàn thành công việc và Khách hàng đã thanh toán đầy đủ phí dịch vụ và các khoản chi phí khác;

BDM has completed the work, and the Client has fully paid the service fees and other expenses.

 • Các trường hợp khác theo Hợp đồng này và theo quy định của Pháp luật Việt Nam

Other cases under this contract and according to the laws of Vietnam.

Create your account