Rà soát, sửa đổi các quy định Thuế liên quan đến đất đai

Rà soát, sửa đổi các quy định Thuế liên quan đến đất đai

11 tháng ago
Chính phủ ban hành Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
Read More

Create your account